Kalp merkezli Sufi Terapi zamanı!

Sufi terapi zamanı!

Muhasibi nefs kavramını psikolojik bağlamda ele alan ilk kişidir. Mevlana’nın Mesnevi ve Hâfız’ın Divan’ı da Kur’an’dan terapi sunuyor. Nefsini bilen Rabbini bilir diyen Muhasibi, Sufi psikolojisi eserlerinde karakter tahlilleri yapar, ahlak ilmiyle kişilik bağlantısı kurar. Tefekkür ile kalbi farkındalık sistemini yazdı ve “Başkasını düzeltmek için önce kendini bilmeli ve düzeltmelisin.” dedi. Bağdad Sufi Islami Okulu’nun kurucusu Al-Muhasibi (781–857), Cüneyid Bağdadi’nin de hocasıdır. En az Gazali kadar asırlardır İslam dünyasında çok etkili olmuştur.

Şeyhi Ekber, Mevlana’dan önceki asrın müceddidi İbn Arabi, el-Fütıhatü’l-Mekkiyye’de ilim talebinin her halükarda iyi, arzu edilir ve övgüye değer (mahmud) olduğunu söylemiştir. Okuyunuz, mutlak mezara kadar ilim tahsil ediniz. İmam Gazali, İhya’sında dünyayı kalbin iki halinden ibaret görür; kurbiyet “yakınlık,’ anlamında, eğer ilim ve amel ahiretin kazanılmasına yardım ederse yararlıdır. Ancak İbn Arabi’nin dediği gibi ‘arif olmayan zahidler’ vardır. Şibli’ye göre de “Hiçbir şey olmayan dünya hakkında zühd etmek de gaflettir.”

Horasan Sufilerinden Yahya b. Muaz’ın şu sözünü Kuşeyri eserine almış: “Dünya süslenmiş bir gelin gibidir. Onu talep edenler, ondan kurtulamazlar.” Mevlana ise, tuli emeli dünyeviliği şöyle özetledi: “Dünya Allah’ı bilmemek, Allah’tan gafil olmaktır. Yoksa kumaş, para, kadın ve evlad değildir.”

Gazali ve İbni Arabi’nin açık ifadeleri ışığında, zahid ile Sufi’yi ayıran özellik dünyanın niteliğidir. 7 nefis ve 6 kalbi boyut anahtardır. Feridun Attâr’ın İlâhîname’si, Musîbetnâme’si ve Uşturnâme’si dünyevi emeller peşinde açgözlü, öfkeli ve güçlü karakterleri hiçliğe çağırır. İlahî aşkın esasını, tasavvuftaki katı zühd hayatına kazandıran kişi bir kadın velî Rabi‘atu’l Adeviyye’dir. Mutlak aşkın sembolü olmuştur.

Gazneli Hakîm Senâ’î Hadîkatü’l-Hakîka’sı 10 bin beyitten oluşur. Hâfız, ondan önce yaşamış Sa’dî’nin gazellerinde Allah aşkı ana temadır. Ebu Hafs Sühreverdi’nin ‘Avarifi, İbn Arabi’nin Fütühat’ını, Senâ’î’nin Seyri’l-‘İbâd İle’l-Ma’âd ve Tesbihu’t Tuyur’unu da okumalıyız. Serrac’ın Luma”ı, Kelaba.zi’nin Ta’arrufu, Ebu Talib Mekki’nin Kütü ‘l-kulüb’ü, Kuşeyri’nin Risale’si, Hücviri’nin Keşfü’l-mahcüb’u yavaş yavaş yazacağım.

Allah’ın ismini kalbin derinliklerinde konuşmaksızın sürekli tekrarlamak olan “zikir”, bazı şairlerce ince ipliklerin eğrilmesine benzetilir. Hallâc’ın aşk derdi yüzyıllardır şiirlerde var. Tasavvufu Fars-Urdu geleneğinde en iyi temsil eden Muhammed İkbal, Hallâc-ı Mansûr aşığıdır. Onu hapseden İslam halifelerini ve bürokratları kimse hatırlamıyor, hepsi ebter oldular. Oysa velüd Allah dostları her zaman kalplerde sultandır, yaşıyorlar.

Hoca Ahmet Yesevi ile şahlanan ve yön bulan Horasan Tasavvufî Akımı, Anadolu’yu Müslüman yapan hamurun özüdür, Vehhabi İslam’ını yurdumuza asla sokmamıştır. Hz. Mevlana’yı okuyarak sadece Fransa’da yılda 1500 Fransız Müslüman oluyor. Siyasete gömülenleri dinleyerek Müslüman olana pek rastlamadım.

Sufi Terapi, 250’den fazla Sufi konsept ve terminolojinin eğitimi için seçilmiş 7 ana çatı şemsiye etrafında olumlu zihinsel değişimi kapsar Nice Sufi alimler, evliyalar asfiyalar, İslam’ın Kur’an’ın özünü Sufi yaşamı anlatan had hesaba gelmeyen eserler yazdılar. Bunları yazacağız.

“İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz.” diyor İmam-ı Şafii. “Zahidler ahiretin padişahıdır. Arifler de zahidlerin” der Zünnun-u Mısri. “Peki, marifet nedir bilir misin? Taşlara bakan gözlerin çiçekleri görmesidir!” der Mevlana ve kalp yolunu gösterir:

“Allah üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu. Her insan yağmur damlası gibidir. Kimisi çamura, kimsi gül yaprağına düşer. O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.” Kibir ve kinin cennetde olmadığını en iyi bilendir.  “Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez.” diyen Bişri Hafi (r.a.) ile kalp ehli sultanların yolunu çizmiştir. “Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin. Basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.” diyen Sadi Şirazi aynı telden kalpten söylüyor. Sa’d-i Şirazi, “Allah eğer hikmetiyle bir kapıyı kaparsa, rahmetiyle başkasını açar.” diyor.

“Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız” diyen Hacı Bektaş-ı Veli ile “Cehennem dediğinde dal odun yoktur, Herkes ateşini buradan götürür” diyen Pir Sultan Abdal ile aynı yoldayız.

Muhyiddin-i Arabi, vurgular: “Cenâb i hak sana hizmeti ibadeti farz kılmakla aslında cennetine girmeyi farz kılmıştır.” Hz. Ömer (ra), illa ki ahlaka değinir: “İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.” Ve Hz. Ali (R.A): “Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın zahirî görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler.”

Kalbin sahibi olan Allah, o kalbi işlettirmesini potansiyel tavırdan fiilen uygulamaya geçirmenizi, geliştirmenizi, Allah’ı anmanızı istiyor. Kalb dahi akıl gibi işleyecek. En büyük vasıta, velâyet derecelerinde zikr-i İlâhî ile zakirlik yolunda imani hakikatlara teveccüh etmektir. İnsanın kalbi ve zihni, binler âlemin mânevi haritasıdır. Ebedî, uhrevî, haşmetli bir makinenin âletleri, bir ilim kaynağı ve bilgi merkezidir.

Tasavvuf, İslâmiyetin temel prensiplerine dayanarak, nefsi dünya alâkalarından ve sevgisinden kesip Allah’a ulaşma bilgisi. Ulaşılacak kemalat zirvesidir. Zalimler, Sufilere toslarlar. “İyi bilin ki, Allah’ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar.” Yunus Sûresi, 10:62.

Tasavvuf, tarikat, velâyet, seyr ü sülûk namları altında şirin, nuranî, neş’eli, ruhanî bir hakikat-i kudsiye vardır ama Vehhabiler ret eder. 29. Mektubun Dokuzuncu Kısım, Telvihât-ı Tis’a, yani Sufilerdir. Bu kısım, turuk-u velâyet hakkında olup Dokuz Telvihtir. Dokuza dikkat ediniz. HAKKA vâsıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur’ân’dan alınmıştır. Üstad’ın yolu “acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür” tarikidir. 29. Mektubu okuyanlar, üstadın yaptığı bölüm, kısım sıralamasına şapka çıkartmalı. Fitne ve nifak dönemi sonrası 9 alanda Sufi Terapi başlar.

Üstad Said Nursi, şehittir. Onun devamcısı olduğunu ispatlayan Hizmet cemaatı ve Gülen Hocaefendi, rüştünü gösterdi. Kevser suresi dönemi bu Kurban bayramı ile geldi. Peygamberimiz (sav), teblig kahramanı Hizmet ve Ehli Beyt, Seyidler cemaatı devrede.

Kahhar galibi esmalı kahraman Yavuz, ipi eline aldı mı bize Halim ve Vedüd olmak düşer. Rahman ve Rahim Allah, zalimlere acısın, dua edelim. Derviş’in bir Celal yüzü var, savaş zamanlarında ortaya çıkar, birde Cemal yüzü var, gül kokusu yayar. Esmaları Zul Celali Vel İkram toplar. Kin ve nefretten beslenenlere verilecek en güzel tavsiye, ruh ve düşünce mimarlarımız Sufiler. İslam’ın Kur’an’ın özünü yaşayanları yazalım.

İlk NOT: Elbette tasavvufu kurumsallaştıran Abdülkadir Geylani, galibi esma sistemini de kurandır. Muhasibi gibi tamahı gaflet temeline dayandırır. Galibi esma hesaplamalarını vermemizde bir aylık tekniki bir sorun çıkmıştı, bugünden tekrar başlıyoruz. Vira Bismillah. Kimseyi unutmadım.

EK NOT. 7 ayda Kanada’da 3 eyalet, 3 uluslararası konferansta konuşmacı olarak bulundum. 23 Şubat 2015, Sufi Terapi. Wilfrid Laurier, Social Work, Ontario eyaleti, 5 Mart 2015’da Sufi Terapi, Concordia, Monteal’de Quebec eyalet ve şimdi 27 Eylül 2015, IŞİD, Emonton’da Alberta eyaleti. Ruhsal danışmanlık ve psikoterapi doktora alanımdır. Sufi terapi modelinde kalp merkezli farkındalık sistemi Kanada akademisinde kabul gördü. Tezim,  29 Mayıs 2014’den beri scholar.ca networkünde 1075 defa rekor sayıda İslam ve Sufilik alanında uzmanlar tarafından indirildi. İngilizce bilenler buradan ulaşabilir. http://scholars.wlu.ca/etd/1634/

DİPNOT: Toplumsal terapiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bugün itibarıyle siyasi haber, analiz twitleri de RT yapmayacağım @sonsaniyem e gidin. Siyasi aktualite ve güncel analizleri takip etmek isteyen @sonsaniyem hesabını takip etsin. 23 yazarımız yazıyor, konuşma hakkını kullanıyor. Artık siyasi aktüalite yazmayacağım, psikoterapi yazacağım. Bugüne kadar söylenecek söz ne varsa söyledim. Bayramınız mübarek olsun. Bilhassa gurbet elde, ülkesi ve milli ülküsüne hizmet eden, koşturan her vatan evladının bayramı mübarek, kutlu ve aydınlık olsun.

farukarslanallahlogo

Clip to Evernote
4 Yorum

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÇEVİRİ: Arif Onur Hangişi