Dâvânın Kerâmeti

 

Kim ki cândan geçemez aşk dergâhımıza yâr olmasın

Derde talip görünen eski dosta aşkla giriftâr olmasın

Aşk odurki Hak’tan başkasına keşke hiç aşk olmasın

Kim dilerse aşkla tek dâvâya yâr olsun ağyar olmasın

 

Ey gönül, aşkla iktifa et, geç gayri, dava sana emânet

Cümle âlem hayran, yetimi, zengini, hep sana emânet

Karınca yürüyüşle meleklik arzusu! Yok sende kerâmet

Cânını vermeden cânân arzusu! Dâvâda vardır kerâmet

 

Derdini seven dertli kula yetmez mi bunca ihsân, inâyet

Cânına rahat isteyen kurban olur, mihmâna sorar inâyet

Hakk’ın dergâhına varmak güç gelir, sadık değilse şâyet

Sular gibi çağla ummân ile güneş kuldur, aşk varsa şâyet

 

Her şeye mahluk gözüyle bakarsan cümle mahluk olur

Hak gözüyle bak o zaman, şüphesiz vahidî Yezdân olur

Söyleyen, söylenen Pîr, ilim gören, görünen bir cândadır

Bir ilim ehli ol ki, Rabbin ilmi kâinatta, Kur’an cândadır

 

Cihânda niceler aşka uyar, âşık gönüle girmeyi bilendir

Beraatını alsan ne çıkar, Mecnûn Leylâ’ya aşkı bilendir

Bil ki, Leylâ’nın tek adı var, sende Mecnûn istidadı var

Gel sor bülbüle aşk hâlini, âşıkta tevhidin lezzet hâli var

 

Her nere varsam cânımı aşk ateşi yakar, mesti hüşyârım

Hicrân zulmetinde bizârım, kafesteki aşka talip hüşyârım

Çokluk içinde tenhâdayım, kalabalıkta nâçârım, yalnızım

Yâ Rab medet eyle, nere kaçsam aşka müptelâ yalnızım

 

Hakk’a makbul kul olmasan, olursun Sûfyâna kul, esir

Tuğyânı artan Sûfyân’ın gözü kör, aldatan şeytâna esir

Arama düşmanı dışarıda, damarlarında onca tilki gezer

Pîrden ayrılan Hak’tan Habib’ten ayrılır, yılanca gezer

 

Deccalin fitnesi  sabunlaştı, söndü, perişânlığa seyrânım

Kıyamet bugün kopsa aldırmam, hayrân aşkla seyrânım

Hak geldi, batıl firar etti, evveli şer âhirî hayra înkilâptır

Zâhir oldu bürhânlar gizli sırlar, zulmeti Sübhâînkilâptır 

 

Her kim sıdk ile girmezse yola, Sûfyân ile Deccâl’e döner

Yusuf ile Yunus olmasa sahte Mehdiler sarar, zâlim döner

Halktan ayırsan yüzünü, Hak davasını pinhâna çeker özü

Vahdet ehli bir Pîr’e seyrân eder, ikiliktir mahveden özü

 

Yitirdim benliğimi, benlik kimsede tek ben dâvâsı olmasın

İlmî ilâhinin, kutsi yolun deli divânesiyiz, velilik ne olmasın

İnsanlardan sade bir insan olsak yeter, aşkımız dâimî olsun

Mâzimiz, müstakbelimiz tek dâvâ, dileğimiz Rab râzı olsun

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

15 Ekim 2012