Gark oldum

 

Yaramı bildim Yâr’imden imiş

Aklı neylerim akıl divâne imiş

Derdimin dermanı Sultân imiş

Gark oldum, aşk imândan imiş

 

Lûtfunla insânı handân eyledin

Cümle sıfâtları insânda eyledin

Aciz kulun duâsını evlâ eyledin

Döndüm, ismine hayrân eyledin

 

Sırrı Yezdân’ın adı Vahdet olur

Arz u semâda Rahmân vird olur

Kâh cennet, kâh nâr Sübhân olur

Cemâli Hak, cümlede zâhir olur

 

Düştü aşkı odu birde kül etti beni

Yanmaz oldu külüm var etti beni

Enâniyet yanalı közü hiç etti beni

Hayretten hayrete ol şâd etti beni

 

Gönlüm ateşle tutuştu yanar oldu

Gözyaşı bulut oldu, yağmur oldu

Cümle mevcûdâtı anan zikir oldu

Yerde gökte kim varsa âşık oldu

 

Yıkıldı küfür kalem, imân cânım

Bildim vech-i Celâli anarım cânım

Ne ben vardı, ne de irfânım cânım

Gark olandır fenâyı Hak’da cânım

 

Rüyeti Şîr Fârûk
Kitchener, Kanada
09 Kasım 2012