Şekeristân

Haktan yana uçan kişi benlikten geçer ola

Aşk şarabın içen kişi candan canandan ola

Gözü kördür münâfık kişi zehri dilinden ola

Halkın acı sözünü duyan kişi şekeristân ola

 

Dünya bana zindân olsa, ukbâ bostân ola

Cümle âlem düşman olsa, bağı bostân ola

Ayrılıklar hicrân gam olsa, gülü bostân ola

Beyaz Gül (SAV) yâr olsa, aşkım bostân ola

 

Her çiçeğe konar olsam, arıdan sâf derviş ola

Aşk yolundan geçer olsam, bülbülü ermiş ola

Senin ilmin bilir olsam, hâsların hâsı şâkird ola

Sözü sultân dildâr olsam, dilim şeker şerbet ola

 

Gerek tek Dost’a kul olam, ruhum gülistân ola

Şakıyan Şekûr kul olam, kalbin evi gülistân ola

Benliğimi satıp düz kul olam, özüm gülistân ola

İşin Haktır Rüyeti Şîr Fârûk âleme ibret destân ola

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Toronto, Kanada

30 Temmuz 2012