Seyr u Sülûk

 

Vahdeti kesrette gör

Kesreti de vahdette

Tek yüzde Mutlak gör

Mevcûdatı Vahid’te

 

Seyr u sülûâfâkî başlar

Gönül ayarı kalple yürür

Teccelliler Enfüsî başlar

Sefer med-cezir ile yürür

 

Vacibü’l Vücûd sır mebdesi

Müntehâya ulaşır cezbesi

Hayali nüzûlî urûc mebdesi

Fenâ fillaha ulaşır neşvesi

 

Evvelden seyr Sâni’ye geçer

Fâniden Bâki’ye â’lâ neşesi

İlm-i ledünniyle özden geçer

Ahlâk’ı yüceler yüce teknesi

 

Mârifet şuâsı herdem parıldar

Beka billâh’a döner tek güneş

Vacibin sırrı açılıp kula parıldar

Kadr-i vechi kuşatır tek güneş

 

Sâlis seferde cihân cemleşir

Bî kem u keyf, ol âsan olur

Hakka vâsıla aşkı cemleşir

Hz. Ehadiyet cümle can olur

 

Sübühât-ı vech sarar heryanı

Celâl’i de bir Cemâl’de bir

Mârifet nurun sarar heryanı

Kahrın da bir lütfun da bir

 

Bütün zıtlıklar kayar yoklaşır

Vahdet-i Vücûd aynü’l cemdir

Aşkla gark olur nefis yoklaşır

O’ndan gayri boş hiçe cemdir

 

Doğar vahdet yolunda kesreti

Haziratü’l Kuds’ü i’ladır gayen

Doğar Hak’tan halka rücû yet’i

Fark bâde’l cem, ihlâstır gayen

 

Talipli feyz-î Hudâ’ya hep koşar

Vâsıl olan Kurb bu’du’na erer

Nur’a âşık hüsnü hâllere koşar

Sevdirirse eğer sevdiğine erer

 

Rüyeti Şîr Fârûk

20 Şubat 2013

Kitchener, Kanada