Sûfi Aşkı

 

Sûfi kalbi zikreder Vedûd aşkı için

Seven, sevilenlerin tek sevgilisi Hû

Sûfi, şahit aşkın imânına Rabbi için

Aşkı mukadderin tecellilerde yâ Hû

 

Kimi bülbüllerin şarkısıdır âh vah

Eşsiz kırmızı güle hayrân olur şah

Sûfi gönül özlemle yanar ki eyvah

Sevgililer sevgilisine vurgun bu âh

 

Sûfi aşkın izâhını kalpte bulursun

Felek-i zühreden beri adı Züleyhâ

İki âleminde kışr yok lüb bulursun

Yusuf’un miracında remzi Züleyhâ

 

Tenzîh ile tesbîhin tevhidi bir Hak

Birbirine yol bulsa her ikisi tek aşk

Sûfi gönlü insan olunca tevhidi Hak

Seyr-i Sülûkte hâli mâkâmı sâfi aşk

 

Sûfi, şâir değil düz söyler açık seçik

Şuûr lâzımdır, yok şiirinde süsü püsü

İcmâli netdir, yol Hak, önü sonu açık

Rumûz, tevriye sanatı araç, söz süsü

 

Şuâra suresinden alır şâir ilâhî ilhâmı

Şâirlerin hâsı olur Sûfi Allâh diye diye

Şirksiz Sûfi rüyada alır akıtır ol ilhâmı

Şiir şâire Hû’dan bir lütuf, hediye diye

 

Sûfi kâfiyeli söze biğânedir, boş verir

Her harfe redif, uyak aramaz hiç boşa

Kalbe bakar sadece, gerisine yol verir

Hâl var, dilinde gıl u gûş ile ûkûl boşa

 

Temeli ilim mârifetse Sûfi ruhu eğer

Binâsı sülûke yükselir yere göğe erer

İnkârsız Sûfi aşkı, içi dışı ömre değer

Zarâfet dil işi, ihlâsı elbet kemâle erer

 

Mahbûbeye aşkına dair lûgaz lûgatı

Hasbihâlde dillerde destandır dilrûbâ

Hakikata âşık remzinde güldür lûgatı

Hamd ü senâ dolu gazeli edâyı Hûb’a

 

Venüste Marsta arama hiç ince sanatı

Belâgat fesâhat Sûfi kalbinde cevher

Şiirin gayesi Hakka rızâ, erme sanatı

Hazretü’l Kur’ân dili aşka mücevher

 

 

Rüyeti Şîr Fârûk

25 Nisan 2013

Brantford, Kanada